ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot de detachering van werknemers of voor het verrichten van werkzaamheden door Maseto in het kader van een overeenkomst van opdracht tot detachering van haar personeel aan derden.

Artikel 1. Definities

1.1) Opdrachtnemer: Maseto BV statutair gevestigd op het adres pelmolenlaan 2, 3447GW te Woerden. (verder te noemen “Maseto”): degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op enige rechtsbetrekking met een Opdrachtgever.

1.2) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, danwel opdracht geeft, gericht op door opdrachtnemer te verlenen diensten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n).


Artikel 2. Toepasselijkheid en bekendmaking

2.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten welke opdrachtnemer aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht.

2.2) Tenzij schriftelijk geheel of gedeeltelijk anders overeengekomen, worden ingevolge de in artikel 2.1. van toepassing verklaarde voorwaarden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

2.3) Op alle opdrachten, welke opdrachtnemer aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:

a. deze Algemene Voorwaarden detachering;

b. de overeenkomst van opdracht.

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever, voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, bekend maken met deze algemene voorwaarden. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst van opdracht in strijd zijn, zijn niet van toepassing op de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, tenzij in zoverre die bepalingen schriftelijk uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. Het van toepassing verklaren door opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.

Inkoop of andere voorwaarden die de opdrachtgever hanteert zijn derhalve zonder expliciete schriftelijke erkenning door opdrachtnemer, voor het geheel of delen daarvan niet van toepassing op de hier bedoelde offertes en/of overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbieding en Opdracht

3.1) Een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en opdrachtnemer kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor opdrachtnemer met zich meebrengt.

3.2) De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. De in onze aanbiedingen genoemde honoraria zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3) Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door opdrachtnemer gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door opdrachtnemer van een aan haar verstrekte opdracht.

3.4) Indien door opdrachtnemer mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door opdrachtnemer gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop opdrachtnemer aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen.

3.5) Ingehuurde medewerkers van opdrachtnemer kunnen kosteloos worden overgenomen na 2080 gefactureerde uren.


Artikel 4. Inzet/onttrekking personeel

4.1) Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, verboden de werknemers en ex-werknemers van opdrachtnemer, die in het kader van de overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht, gedurende de overeenkomst, alsmede 6 maanden na afloop daarvan, in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin van het woord. Bij overtreding van het in de vorige volzin omschreven verbod is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 22.689,– (exclusief BTW) per overtreding en van € 226,89 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

4.2) Het in het vorige lid omschreven verbod is tevens van toepassing op de (aspirant)medewerkers die door opdrachtnemer op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Op het moment dat opdrachtgever met de door opdrachtnemer aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 22.689,– (exclusief BTW) verschuldigd, onverlet het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie van desbetreffende (aspirant)medewerker door opdrachtnemer.

Artikel 5. Administratie, Betaling en Betalingszekerheid

5.1) Opdrachtnemer draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens opdrachtnemer wordt wekelijks een urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de voorgelegde wekelijkse urendeclaratie voor akkoord. Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de urendeclaratie. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval opdrachtnemer binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.

5.2) Betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer zal op basis van een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur vermeldt onder meer de periode waarop de factuur betrekking heeft alsmede een specificatie betreffende de inzet van door opdrachtnemer ingezet personeel, materiaal en materieel. De facturatie door opdrachtnemer geschiedt wekelijks.

5.3) Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

5.4) De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij opdrachtnemer reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van opdrachtnemer, waarna opdrachtnemer gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan opdrachtnemer genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.

5.5) Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad. 1 % van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht en/of onderhavige algemene voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.

5.6) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 : Tarieven

6.1) Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. De reguliere arbeidstijd bedraagt 8 uur per dag

6.2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden voor overwerk op normale werkdagen, werk op zater-, zon- en feestdagen onderstaande toeslagen berekend:

– de eerste 2 uur              :    25%
– de daaropvolgende uren  :    50%
– op zaterdag                   :    50%
– op zon- en feestdagen    :  100%

Voor werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief, en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding, overeengekomen.

6.3) Reiskosten, die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt, zullen door de opdrachtgever worden vergoed tegen het in de overeenkomst van opdracht genoemde kilometertarief. Eventuele verblijfskosten worden aan de opdrachtgever doorberekend.

6.4) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van opdrachtnemer; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens opdrachtnemer niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.

6.5) De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn opgenomen.


Artikel 7. Aanwijzingen en verlof

7.1) De werknemers van opdrachtnemer zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

7.2) De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van opdrachtnemer omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.

7.3) De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1) De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met opdrachtnemer de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.2) Van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien opdrachtnemer nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien opdrachtnemer, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.

8.3) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane overeenkomst van opdracht. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane overeenkomst van opdracht, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal opdrachtnemer ter zake vrijwaren.

8.4) Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van opdrachtnemer, voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever, en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake.

8.5) De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van opdrachtnemer werken of waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van de overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal opdrachtnemer ter zake vrijwaren.

8.6) Opdrachtnemer heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van opdrachtnemer, al dan niet tijdelijk aan werknemers van opdrachtnemer ter beschikking stellen, aanvaardt opdrachtnemer hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal opdrachtnemer ter zake eventuele vorderingen vrijwaren.

Artikel 9. Overmacht

9.1) De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door opdrachtnemer laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

9.2) Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door opdrachtnemer van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van opdrachtnemer ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

9.3) Indien opdrachtnemer door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal opdrachtnemer zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer van opdrachtnemer.

Artikel 10. Opschorting en Ontbinding

10.1) In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer kan opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.

10.2) Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van opdrachtnemer om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, kan opdrachtnemer nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1) Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie – waaronder die aangaande de kandidaten – strikt vertrouwelijk behandelen.

11.2) Het is opdrachtgever, zonder toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, dan wel met dezen in contact te treden. Bij overtreding van dit artikel kan opdrachtnemer direct een boete van € 22.689,–(exclusief BTW) opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van opdrachtgever.

Artikel 12. Geschillen

12.1) Op elke overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2) Op deze algemene leveringsvoorwaarden en alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mogelijkerwijs zouden ontstaan inzake de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van het Kantongerecht te Utrecht dan wel de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij op grond van een algemeen verbindend voorschrift dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 13. Slotbepaling

13.1) Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.

13.2) De onderhavige voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) opdrachtnemer van eerdere datum